Giải trí

  • Sân khấu nước ta đang cần thử nghiệm lớn
  • Sân khấu nước ta đang cần thử nghiệm lớn

    • 10/10/2019 09:47:00
    • Bách Thành
    • 0

    Việc mở ra LHQTSK thử nghiệm là thêm một lần Hội NSSK Việt Nam muốn nhấn mạnh đến yếu tố sáng tạo, yếu tố cực kỳ quan trọng để lôi kéo người xem quay lại sân.